Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Leerhuisarchief

Leerhuisavonden zijn kostbare avonden. Inleider en deelnemers delen informatie en ervaringen. Daar kun je mee verder!

Om deze kostbare oogst niet verloren te laten gaan vindt u in dit Leerhuisarchief informatie vanuit onze Leerhuisavonden.

Doe er uw voordeel mee!

JAAR VAN GEBED

Uitgereikt door Mgr. J. van den Hende in het Leerhuis van 7 februari 2018 in Boskoop.

Spreekwoord luidt: "Nood leert bidden". Maar: bidden hoort bij het gehele leven van een Christen. Bidden is niet gemakkelijk en gaat niet vanzelf. Een bijbeltekst ter bemoediging: "de Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen" (Rom. 8, 26).

HET BIDDEN VAN JEZUS:

 • In de woestijn ter voorbereiding op openbare leven (Mt. 4,1);
 • Voordat Hij de Twaalf riep ging Hij de berg op (Mc. 3,13);
 • Samen met de leerlingen alleen zijn (Mc. 6, 32);
 • Op een keer was Hij ergens aan het bidden. De leerlingen zeiden: Heer leer ons bidden (Lc. 11,1-2);
 • Onze Vader (Mt. 6; 9-13; Lc. 11, 2b-4);
 • "Hoeveel temeer zal uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen" (Lc. 11,13b);
 • In de hof van Olijven (Mt. 26, 36-46; Mc. 14, 32-42; Lc. 22, 39-46);
 • Jezus bidt voor zichzelf, zijn leerlingen en alle gelovigen: het hogepriesterlijk gebed (Joh. 17);
 • aan het kruis; "Mijn God, mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?" (Mt. 27,46; Mc. 15, 34);
 • "Vader in uw banden beveel Ik mijn geest (Lc. 23,46 6).

HOE BIDDEN?

 • Doe niet schijnheilig, niet opvallen, ga in je binnenkamer, geen omhaal van woorden (Mt. 6, 5-14);
 • bidt het gebed dat we van Jezus hebben geleerd: Onze Vader (Lc. 11, 2b-4);
 • bidden om kracht uit den hoge: de heilige Geest (Lc. 24, 49; Hand. 1,12-14; cfr. Lc. 11,13b);
 • BIDDEN MET JEZUS

PERSOONLIJK GEBED:

 1. Situatie: hoe kan ik dit het best organiseren, bepaalde plek?
 2. Voorbereiding: Ingaan tot het gebed, ruimte betreden (tijd nemen om te beginnen: lichaamshouding, aanroep vanuit het hart zoals: Heer, kom mij te hulp, tekst uit de Schrift als aanzet).
 3. Ritme van het gebed in dagelijks leven, discipline.
 4. Meditatie (je leeg maken om ruimte te maken voor God in je hart).

IN DE GEMEENSCHAP VAN DE KERK: BIDDEN MET DE KERK

 1. VOORBEDE

(Gemeenschappelijke voorbede): niet alleen voor onszelf!

Vaticanum II (1962-1965): "De gemeenschappelijke voorbede of het gebed van de gelovigen, na het evangelie en de homilie, moet worden hersteld, vooral op de zondagen en geboden feestdagen, opdat samen met het volk worde gebeden voor de heilige Kerk, voor hen die gezag over ons uitoefenen, voor hen die gebukt gaan onder allerlei noden, alsook voor alle mensen en het heil van heel de wereld" (Sacrosanctum Concilium n. 52)

Bidden voor anderen (Geestelljk werk van barmhartigheidjd): vraag ook zelf om gebed (bid voor mijl); Bidden om roepingen, bijv. Mt. 9, 37: "Vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten"

 1. EUCHARISTIE (Bron en hoogtepunt); AANBIDDING
 2. GETIJDENGEBED (in kloosters en daarbuiten):

psalmen; heiliging vd dag: liturgie vd uren (liturgia horarum)

 1. MET DE HEILIGEN:

"heilige Maria, bid voor ons, zondaars"; "heilige …., wees onze voorspraak"

 1. VOOR DE OVERLEDENEN BIDDEN:

voor hun zielenrust (=geestelijk werk van barmhartigheid)

 1. GEBEDSGROEP (elkaar helpen met bidden, samen bidden voor en namens anderen);

 

 1. NOODZAAK VAN HET BIDDEN OM TE KUNNEN (BLIJVEN) GELOVEN: volharding
 • "Jezus leerde de apostelen in een gelijkenis dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen" (Lc. 18,1)
 • "wij bidden God telkens opnieuw, dat Hij u zijn roeping waardig maakt en al uw/ goede voornemens en elke daad van w geloof met macht tot volkomenheid brengt" (2 Tess. 1,11)

Wilt u meer lezen over bidden?

 • de la Potterie s.j., Het gebed van Jezus. (1987);
 • Casey, Naar God. Inleiding tot de praktijk van het gebed. (2007);
 • Bianchi, Waarom bidden, hoe bidden? (2010);
 • Benedictus XVI, Ademhaling van de ziel, oase van vrede. Catechesen over het gebed (2014).

Voorlezen aan kinderen in de Advent, 8 november 2017

8 november 2017

Voorlezen aan kinderen in de advent

De advent is een tijd waarin thuis, in de kerk en op school adventsverhalen en kerstverhalen voorgelezen worden. In deze avond gaan we aan de hand van voorbeelden in op enkele advents- en kerstverhalen en op de betekenis en achtergronden van voorstellingen die erin gebruikt worden.

Er zijn in de bibliotheek allerlei advents- en kerstverhalen te vinden. Sommige verhalen hebben een vredesboodschap en benadrukken saamhorigheid in het gezin en in school. Andere verhalen benadrukken het zorgzaam omgaan met  menselijke nood en verdriet. En nog weer andere verhalen gaan in op de komst, de geboorte en de eerste levensdagen van Jezus.

Veel van de geboorteverhalen zijn overgeleverd van geslacht op geslacht en gebruiken een taal, die in deze tijd onwennig aandoet. Denk maar aan de verhalen over Maria en Jozef, over herders en schapen, en over engelen en koningen.

Je zou je kunnen afvragen of die sprookjesachtige verhalen een goede basis zijn voor de verdere godsdienstige ontwikkeling van kinderen. Sommige moderne schrijvers vinden van niet en kiezen andere thema's, die voor kinderen belangrijk zijn. Nog weer andere schrijvers kiezen voor verhalen over de kerstman.

Doelgroep: Ouders, grootouders, vrijwilligers kindernevendiensten en gezinsvieringen, pedagogisch medewerkers en leraren

Over de inleiders: Astrid Hyde is lerares basisonderwijs / kleuterspecialist en Joost Klep parochiaan en van beroep didacticus.

 

Via de link kunt u het boekje met informatie over deze leerhuisavond downloaden:

Voorlezen aan kinderen in de advent